Samenwerking

De STUW-corporaties werken samen met allerlei organisaties in de stad.

Prestatieafspraken

De STUW-corporaties maken prestatieafspraken met de gemeente en de eigen huurdersorganisaties over hun bijdrage aan het woonbeleid van de gemeente Utrecht. Bij het maken van de prestatieafspraken en het volgen van de voortgang speelt de Stuurgroep Huren, waarin de drie partijen zijn vertegenwoordigd, een centrale rol. Prestatieafspraken op stedelijk niveau en prestatieafspraken per corporatie vullen elkaar aan. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de vigerende Woonvisie. De prestatieafspraken 2023-2026 zijn de nu lopende. De prestatieafspraken op stedelijk niveau van de laatste jaren kunt u terugvinden onder ‘documenten’. Belangrijke onderwerpen in de prestatieafspraken zijn de omvang van de sociale huurvoorraad, nieuwbouw, renovatie en onderhoud, verduurzaming en de huisvesting van verschillende groepen woningzoekenden. Ook de voortgangsrapportages van de prestatieafspraken (monitoring) kunt u vinden onder ‘documenten’.

Samenwerking in de stad

Voor de uitvoering van afspraken werken we samen met verschillende onderdelen van de gemeente en met allerlei zorg- en welzijnsinstellingen. We noemen er een aantal:

Regionale samenwerking

De STUW-corporaties nemen ook deel aan het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) en de Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU).
Het RWU is het samenwerkingsverband van 14 corporaties in de regio Utrecht (U16).
De SWRU is het samenwerkingsverband van 13 corporaties in de Utrechtse regio over de woonruimteverdeling en dan met name de uitvoering daarvan via WoningNet.