Stedelijke samenwerkingsafspraken ondertekend

Op 13 november ondertekenden de in STUW verenigde woningcorporaties, de gemeente Utrecht en de Utrechtse huurdersorganisaties stedelijke samenwerkingsafspraken voor de periode van 2023 tot en met 2026. Hiermee werken ze samen om de wooncrisis aan te pakken.

In de samenwerkingsafspraken – die in het verlengde liggen van de Nationale Prestatieafspraken en de Woondeal – ligt de focus vooral op nieuwbouw. We zetten alles op alles om de sociale voorraad te vergroten. Dat betekent ook dat we dingen anders moeten gaan doen; denk bijvoorbeeld aan het versnellen van doorlooptijden en een grotere inzet op modulair bouwen of flexconcepten – met stevige sturing en goede monitoring. Daarnaast gaan de samenwerkingsafspraken uiteraard ook over onder meer betaalbaarheid, verduurzaming en het werken aan leefbare en veilige wijken.